วัดสุวรรณรัตนาราม

ประวัติ วัดสุวรรณรัตนาราม

วัดสุวรรณรัตนาราม ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๕ นายถนอม นางโค้ว นุ่มทองคำ, นายกองเขียววดี, นายรัตน์ นางจำปา นุ่มทองคำ, ถวายที่ดินจำนวน ๑๐ ไร่ ให้สร้างวัดโดยอาราธนาหลวงพ่อคำ กับพระสงฆ์อีก ๒ องค์ มาสร้างวัดนี้ เดิมเป็นป่ายาง หลวงพ่อคำ เป็นผู้นำสร้างที่พักสงฆ์ใต้ต้นสำโรง ได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดหัวทะเลราช ต่อมาเป็นวัดหัวทะเล และมีชื่อเป็นทางการว่า “ วัดสุวรรณรัตนาราม”   วันที่ ๓๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๘ ได้ซื้อที่ดินเพิ่ม ๒ ไร่ ๒๗ ตารางวา อยู่ติดชายทะเลรวมที่ดิน ของวัด ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ. ศ. ๒๕๑๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๙. ๓๕ เมตร ยาว ๓๒. ๒๕ เมตร   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการแจ้ว ฐานวีโร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวาโฉนด ที่ดินเลขที่ ๔๕๕๙๔, ๔๕๕๕๕, ๔๕๕๙๓   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๖. ๕๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๘, ๒๕๕๓   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว ๔๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารไม้    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดหนองทะเล
  • ทิศตะวันตก: จดคลองสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดสุวรรณรัตนาราม

พระอธิการแจ้ว ฐานวีโร

วัตถุมงคล วัดสุวรรณรัตนาราม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย สุโขทัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๔ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย สุโขทัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๒๙ นิ้ว สูง ๔๖ นิ้ว  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ๑. รูปปั้นหลวงพ่อคำ (ปูนปั้น) ๒. พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (ปูนปั้น) ๓. รูปหล่อหลวงพ่อคำ(ทองเหลือง)  

ที่อยู่ วัดสุวรรณรัตนาราม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑. หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: