วัดบึงน้ำใส

ประวัติ วัดบึงน้ำใส

วัดบ้านบึงน้ำใส ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๑๐ สถานที่ตั้งวัด เดิมเป็นสถานที่ตั้งวัดเก่า เนื่องจากยังมีซากปรักหักพังตั้งอยู่ในบริเวณที่ตั้งวัดแห่งนี้ การปกครองของเจ้าอาวาสจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีประมาณ ๘ รูป ๑. หลงพ่อม้วน                      พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึงพ. ศ. ๒๕๘๐ ๒. หลวงพ่อทั้ง                       พ. ศ. ๒๔๘๑ ถึงพ. ศ. ๒๕๘๗ ๓. หลวงพ่อเจ๊ก                      พ. ศ. ๒๔๘๘ ถึงพ. ศ. ๒๔๙๐ ๔. พระอาจารย์เล็ก ฐิตสีโล         พ. ศ. ๒๔๙๑ ถึงพ. ศ. ๒๔๙๒ ๕. พระอาจารย์พยนต์               พ. ศ. ๒๔๙๓ ถึงพ. ศ. ๒๔๙๕ ๖. พระอาจารย์จำลอง              พ. ศ. ๒๔๙๖ ถึงพ. ศ. ๒๔๙๙ ๗. พระครูสมุห์สำรวย กนฺตสีโล ๘. พระครูสมุห์ปาน รามธมฺโม      ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นต้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายนพ. ศ. ๒๕๔๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๖ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหาอุบลอุปลวณฺโณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๒ งาน น.ส.๓ เลขที่ ๒๕๘ อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๖ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๕ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐ เมตรยาว ๓๖ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๐ หอสวดมนต์ กว้าง ๓ เมตร

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินของนางสกิ้ง ธูปเงิน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินของนางคล้าย
  • ทิศตะวันตก: จดคลองธรรมชาติและทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดบึงน้ำใส

พระมหาอุบลอุปลวณฺโณ

ที่อยู่ วัดบึงน้ำใส

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ บ้านบึงน้ำใส หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: