วัดบ่อพลับ

ประวัติ วัดบ่อพลับ

วัดบ่อพลับ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๓๓ วัดบ่อพลับตั้งชื่อวัดตามหมู่บ้าน รายนามเจ้าอาวาสจากอดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้ ๑. พระอาจารย์แช่ม ใบมาก        ๒. พระกรคงกอง ๓. พระอาจารย์แจ็ก เทศแจ่ม       ๔. พระอาจารย์เทียน ๕. พระอาจารย์จอม                 ๖. พระอาจารย์จรูญ คาวี ๗. พระอาจารย์ยม รัตนรังสี        ๘. พระอาจารย์หอมหวน ๙. พระอาจารย์เกลิน เขมโก (พ. ศ. ๒๐๑๐-๒๕๑๙)            ๑๐. พระอาจารย์มณฑา เขมธมโม ๑๑. พระครูนิเทศ ศุภกิจ            ๑๒. พระสังเวียน ๑๓. พระสมชาย ธนจันโท          ๑๔. พระใบฎีกาสุนทร สุนทโร รักษาการเจ้าอาวาสถึงปัจจุบันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายนพ. ศ. ๒๕๓๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๖ เมตรยาว ๔๔ เมตร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๔๐ งานโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๙๒

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินมีการครอบครองของนายเสริม บุญธรรม
  • ทิศใต้: จดถนนสายโกรกพระ-ทัพทัน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

วัตถุมงคล วัดบ่อพลับ

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๕ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ มีรูปหล่อหลวงพ่อเคลือบจำลอง

ที่อยู่ วัดบ่อพลับ

A: เลขที่ ๑๐๐ บ้านบ่อพลับ ถนนสายโกรกพระ-ทัพทัน หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: