วัดเจริญผล

ประวัติ วัดเจริญผล

วัดเจริญผล ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ เดิมเป็นวัดร้าง เรียกกันว่า วัดบางตาเสือ ต่อมาชาวบ้านได้จัดการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๘ และเรียกนามใหม่ว่า “วัดใหม่เจริญผล” ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เปลี่ยนนามใหม่เป็น “วัดเจริญผล” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน                                มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละประมาณ ๖๑ รูป สามเณร ๘ รูป มีเจ้าอาวาสมาแล้ว รวม ๒ รูป ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ. ศ. ๒๔๙๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๖ เมตรยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิพัทธ์นวกิจ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน  เลขที่ ๔๒ น.ส. ๓ เลขที่ ๒๒๕๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก              ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓๕ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง เสริมเหล็ก ๑๒ หลัง วิหาร กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มีฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนหลวง
  • ทิศใต้: จดแม่น้ำปิง
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดเจริญผล

พระครูนิพัทธ์นวกิจ

วัตถุมงคล วัดเจริญผล

มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๙ นิ้ว สูง ๑๕๕ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญพระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐

ที่อยู่ วัดเจริญผล

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๖๗๖ บ้านเจริญผล หมู่ที่ 9 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: