วัดกลางแดด

ประวัติ วัดกลางแดด

วัดกลางแดด ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๓๑ เดิมเรียกว่า“ วัดลาดกลุ่ม” มีสภาพเป็นวัดร้างตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลกลางแดดต่อมาปีพ.ศ. ๒๔๓๑ ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่และย้ายมาตั้งอยู่ บ้านกลางแดด หมู่ที่ ๔ เรียกว่า“ วัดกลางแดด” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว 60 เมตรการบริหาร และการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวีระพลวิจกฺขโณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน  ๒๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๐๕๗ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ  กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำเจ้าพระยา

เจ้าอาวาส วัดกลางแดด

พระอธิการวีระพลวิจกฺขโณ

วัตถุมงคล วัดกลางแดด

พระพุทธรูป ๑ องค์นามว่า“ หลวงพ่อทองแดง” 

ที่อยู่ วัดกลางแดด

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ บ้านกลางแดด หมู่ที่ ๔ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: