วัดราษฎร์เจริญ

ประวัติ วัดราษฎร์เจริญ

วัดราษฎร์เจริญ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์พ. ศ. ๒๕๑๗ เดิมชื่อว่า วัดมโนรมย์เจริญราษฎร์” ซึ่งเป็นชื่อวัดที่หลวงพ่อผ่อง เตชะปุญฺโญ เจ้าอาวาสองค์แรกเป็นผู้ตั้งนามวัด แต่ชาวบ้านทั่วไปจะเรียกชื่อวัดนี้ว่า“ วัดห้วยลึก” เพราะภายในวัดมีลำห้วยตัดไหลผ่านกลางวัด ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลาการเปรียญพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง มีหมู่บ้านล้อมรอบ ๓ ด้าน ด้านหน้าวัดมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ วัดราษฎร์เจริญดำเนินการก่อสร้างโดยนายป่าน กุลสวัสดิ์ และนายชั้น สดงาม วัดอยู่ติดริมถนนนครสวรรค์ท่าตะโก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสมุห์วัชรินทร์ ถาวโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๒๙. ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๖๙๐ ที่ ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๖๖ ตารางวา น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๘๓๙ อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารไม้ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารไม้ กฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง วิหาร กว้าง ๔ เมตรยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนท่าตะโก
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดราษฎร์เจริญ

พระสมุห์วัชรินทร์ ถาวโร

วัตถุมงคล วัดราษฎร์เจริญ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้วสูง ๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๕ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว

ที่อยู่ วัดราษฎร์เจริญ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์
T: