วัดชอนเจริญธรรม

ประวัติ วัดชอนเจริญธรรม

วัดชอนเจริญธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นพื้นที่ราบติดกับถนนพหลโยธินการคมนาคมสะดวก กระทรวงศึกษาได้ประกาศตั้งเป็นวัดตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยมีนายจำรัส ขำอินทร์ เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดและโรงเรียน จำนวน ๓๔ ไร่ และได้ร่วมกับชาวบ้านชอนเดื่อจัดสร้างวัดขึ้นมา ชาวบ้านมักเรียกวัดนี้ว่า“ วัดชอนเดื่อ "การดำเนินการสร้างวัดได้เริ่มสร้าง ตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๙๐ มีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันจำนวน 5 รูปได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๗ เมตรยาว ๒๒ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวาตธรรมวัฒน์ (สมศักดิ์ธนสีโล)

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตรยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๘ เมตรยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็กทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลังเป็น อาคารไม้ ๗ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลังวิหาร กว้าง ๖ เมตรยาว ๔ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๒  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างอยู่ด้านล่างของศาลาการเปรียญ เพื่อใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังวิหารหลวงพ่อเดิมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนพหลโยธิน
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนบ้านชอนเดื่อ
  • ทิศตะวันตก: จดโกดังเก็บพืชไร่

เจ้าอาวาส วัดชอนเจริญธรรม

พระครูนิวาตธรรมวัฒน์ (สมศักดิ์ธนสีโล)

วัตถุมงคล วัดชอนเจริญธรรม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๓ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๓ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๐  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -พระประธานปางประทานพร (สมเด็จพระศรีเมืองตาคลี) หน้าตักกว้าง ๕ วา ๒ ศอก ๙ นิ้ว ๙ เซนติเมตรสูง ๑๑ วา ๒ ศอก ๙ นิ้ว ๔ เซนติเมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กลงรักปิดทองทั้งองค์ สร้างไว้บริเวณด้านหน้าวัดติดกับถนนพหลโยธินเพื่อให้สาธุชนสักการบูชา

ที่อยู่ วัดชอนเจริญธรรม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๖ ๒๓๕๒