วัดศรีสุวรรณ

ประวัติ วัดศรีสุวรรณ

วัดศรีสุวรรณ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๑๙๒๕ วัดศรีสุวรรณ (เขื่อนแดง) เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล มีอายุกว่า ๖๐๐ ปี สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๑๙๒๕ คือราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ชื่อเดิมของวัดศรีสุวรรณนี้ชื่อว่าวัดศรีสุวรรณปทุมมา วัดเขื่อนแดงวัดเคียนแดง และวัดตะแลกรง และเดิมชื่อ“ วัดศรีสุวรรณปทุมมา” มีประวัติความเป็นมา ที่มีนามต่อท้ายว่า "ปทุมมา” เพื่อให้เกียรติแก่ผู้ที่ได้สละทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ และเสนาสนะต่าง ๆ ให้แก่วัดซึ่งมีชื่อว่า“ นางบัว” ทางวัดจึงเติมนามต่อท้ายว่า“ ปทุมมา” ต่อมา ได้มีเจ้าอาวาสดำเนินการขอตั้งชื่อวัดใหม่ เพื่อให้สละสลวยโดยมีความหมาย ของชื่อเดิมเป็น“ วัดศรีสุวรรณ” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ. ศ. ๒๔๕๙

เจ้าอาวาส วัดศรีสุวรรณ

พระครูนิทัศน์สิริวรรณ

วัตถุมงคล วัดศรีสุวรรณ

พระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล

ที่อยู่ วัดศรีสุวรรณ

A: วัดศรีสุวรรณ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ บ้านท่าตาปุ๋ย หมู่ที่ ๑ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๘๘ ๑๓๐๘