วัดดงบ้านโพธิ์

ประวัติ วัดดงบ้านโพธิ์

วัดดงบ้านโพธิ์ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๗ มีชื่อตามชื่อหมู่บ้าน มีเจ้าอาวาสในอดีตถึงปัจจุบัน ๖ รูป ๑. พระอาจารย์มั่ง  ๒. พระอาจารย์หลอด ๓. พระอาจารย์ศักดิ์ ๔. พระอาจารย์ไว ๕. พระอธิการสำอาง ๖. พระอธิการประสาน คุณสมฺปนฺโน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการประสาน คุณสมฺปนฺใน

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๘๐๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๓๐

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดดงบ้านโพธิ์

พระอธิการประสาน คุณสมฺปนฺใน

วัตถุมงคล วัดดงบ้านโพธิ์

 มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้วสง ๔๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๔ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระประธานประจำวิหารกว้าง ๓๖ นิ้วสูง ๔๕ นิ้ว

ที่อยู่ วัดดงบ้านโพธิ์

A: เลขที่ ๙๗ บ้านดงบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๐๐๒๗ ๔๐๙-๓