วัดสังฆมงคล

ประวัติ วัดสังฆมงคล

วัดสังฆมงคล ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคมพ. ศ. ๒๕๑๔ ได้ดำเนินการสร้างวัด ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยพันโทสมบุญ นางจำเรียง นาคสุวรรณ บริจาคที่ดินและดำเนินการสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคมพ. ศ. ๒๕๑๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสุจิตตาภิวัฒน์ (เดช เตชจิตฺโต)

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๑ งาน ๑๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๒๗๙  อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตรสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตรสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒๙ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๖ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๒ หลัง วิหาร สร้าง เมื่อพ.ศ.๒๕๓๓ กว้าง 5 เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

เจ้าอาวาส วัดสังฆมงคล

พระครูสุจิตตาภิวัฒน์ (เดช เตชจิตฺโต)

วัตถุมงคล วัดสังฆมงคล

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๙๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ.๒๕๑๓ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว สูง ๕๔ นิ้วสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓

ที่อยู่ วัดสังฆมงคล

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: