วัดคลองปลากดนอก

ประวัติ วัดคลองปลากดนอก

วัดคลองปลากดนอก ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๘ ชาวบ้านเรียกว่า“ วัดปากคลองบางปลากด” เนื่องจากมีลำคลอง และมีปลากดอยู่ชุกชุม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคมพ. ศ. ๒๕๒๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๓  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด              เปิดสอนเมื่อพ.ศ.๒๕๕๐  มีโรงเรียนประถมศึกษา            การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวิเชียร เขมวโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๖๖๔

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดลำคลองปลากด
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำน่าน

เจ้าอาวาส วัดคลองปลากดนอก

พระอธิการวิเชียร เขมวโร

วัตถุมงคล วัดคลองปลากดนอก

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๗๕ นิ้วสูง ๒๓๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕๐ ช.ม. สูง ๑๙๐ ซ. ม. สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐

ที่อยู่ วัดคลองปลากดนอก

A: เลขที่ ๕๐ บ้านคลองปลากด หมู่ที่ ๖ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๙๑๙ ๖๗๘๒