วัดคลองระนง

ประวัติ วัดคลองระนง

วัดคลองระนง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๖ เดิมมีนามว่า“ วัดเกาะแก้วมณีโชติ "ต่อมาได้เปลี่ยนตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งวัด ซึ่งมีคลองระนงผ่านหน้าวัด และใช้ชื่อวัดคลองระนงถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๐ เมตรยาว ๒๒ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม           เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรภัยประสิทธิ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๐ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวาน. ส. ๓ เลขที่ ๑๕๑, ๓๔๕, ๓๒๙ และ ๓๕๕

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองระนง
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดคลองระนง

พระครูนิรภัยประสิทธิ์

วัตถุมงคล วัดคลองระนง

 มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๑ นิ้วสูง ๑๖๘ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๑ นิ้วสูง ๑๖๘ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๐

ที่อยู่ วัดคลองระนง

A: เลขที่ ๑๖๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: