วัดเก้าเลี้ยว

ประวัติ วัดเก้าเลี้ยว

 การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม              เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๔๙๐   มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี                 เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๗ การบริหารและการปกครอง        มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิมิตธรรมสาร (สมพร ฐานวฑฺโฒ)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๙๗ ตารางวา

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำปิง

เจ้าอาวาส วัดเก้าเลี้ยว

พระครูนิมิตธรรมสาร (สมพร ฐานวฑฺโฒ)

วัตถุมงคล วัดเก้าเลี้ยว

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ เมตรสูง ๕ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒. ๕๐ เมตรสูง ๒ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๑ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระประธานประจำวิหารพระพุทธชินราชจำลองปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๔ เมตรสูง ๕ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาพ. ศ. ๒๔๗๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร

ที่อยู่ วัดเก้าเลี้ยว

A: ๕๕ บ้านเก้าเลี้ยว ถนนเก้าเลี้ยววิถีหมู่ที่ ๑ ตำบลเก้าเลี้ยวอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: โทรศัพท์ ๐ ๕๖๒๙ ๙๑๑๑ โทรสาร ๐ ๕๖ ๒๙ ๙ ๑๑๑