อำเภอหนองบัว

วัดทั้งหมดในอำเภอหนองบัว

อำเภอหนองบัว

วัดกระดานหน้าแกล (กระดานหน้าแตร)

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๑/๑ บ้านกระดานหน้าแกล ถนนหนองบัว-ชุมแสงหมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดโคกมะกอก

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ บ้านโคกมะกอก หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดจิกยาวใต้

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๖ บ้านจิกยาวใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดรังย้อยราษฏร์เจริญ

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดห้วยถั่ว

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดห้วยวารี

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดเกาะแก้ว

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านจังหยวกหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดจิกใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ บ้านจิกใหญ่หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดสามัคคีสุนทร

ตั้งอยู่บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดห้วยถั่วกลาง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดห้วยถั่วเหนือ

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดห้วยร่วม

เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดห้วยร่วมใต้

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดกุฏตามั่น

ตั้งอยู่บ้านกุดตามั่น หมู่ ๑๒ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดเขานางต่วม

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ บ้านเขานางต่วม หมู่ที่ ๑ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดโคกสะอาด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดทับลุ่มศรีมงคล

ตั้งอยู่เลขที่ ๘ บ้านทับลุ่มศรีมงคล หมู่ที่ ๕ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดวังข่อย

ตั้งอยู่ที่บ้านวังข่อยหมู่ที่ ๔ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดวังบ่อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านวังบ่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดวังใหญ่

ตั้งอยู่บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดเวฬุวัน

ตั้งอยู่บ้านเวฬุวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดห้วยธารทหาร

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดอุดมพัฒนา

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑๗ บ้านอุดมพัฒนา ถนนนครสวรรค์-ขอนแก่น หมู่ที่ ๗ ตำบลวังบ่ออำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดอ้อยช้างงาม

ตั้งอยู่บ้านอ้อยช้างงาม หมู่ ๒ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดเขามะเกลือ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๒ / ๑ บ้านเขามะเกลือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดเขาเล็บงา

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘๐ / ๑๙๕ บ้านเขาเล็บงา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดคลองสมอ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๘ บ้านคลองสมอ ถนนหนองบัว – เหมืองแร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดเทพสุทธาวาส

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดวังมะเดื่อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดวังแรต

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดหนองกลับ

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗ บ้านหนองกลับ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดหนองโบสถ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๓ บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดหนองม่วง

ตั้งอยู่บ้านเนินพลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดหัวทำนบ

ตั้งอยู่บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดคลองกำลัง

ตั้งอยู่บ้านคลองกำลัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดหนองบัว

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดหนองไผ่

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดห้วยน้อย

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ บ้านตาลิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดโคกกระถิน

ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๑๐ บ้านโคกกระถิน หมู่ที่ ๘ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดธารทหาร (ห้วยด้วน)

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านธารทหาร ถนนหนองบัว-ท่าตะโกหมู่ที่ ๓ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดน้ำสาดกลาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๕ บ้านน้ำสาดกลาง ถนนหนองบัว-ท่าตะโก หมู่ที่ ๔ ตำบลธารทหารอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดน้ำสาดเหนือ

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘๐ บ้านน้ำสาดเหนือหมู่ที่ ๒ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดป่าเรไร

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนหนองบัว-ท่าตะโก หมู่ที่ ๕ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดหนองจิก

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดหนองปลาไหล

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดห้วยวารีใต้

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดโคกสามัคคี

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านโคกสามัคคีหมู่ที่ ๑ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดทรัพย์ย้อย

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๔ บ้านทรัพย์ย้อยหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดทรัพย์สวรรค์

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๕ บ้านทรัพย์สวรรค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดทุ่งทองวนาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ / ๒ บ้านเขาแม่แก่หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดทุ่งทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๙ บ้านทุ่งทองหมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดไทรงาม

ตั้งอยู่ที่บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดปากดงสามัคคีธรรม

ตั้งอยู่บ้านปากดง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดรังงามปทุมรักษ์

เลขที่ ๙๙/๘ บ้านรังงามหมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดสหชาติประชาธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓๕ บ้านเหมืองแร่ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดสายลมเจริญธรรม

ตั้งอยู่บ้านสายลม หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดหนองประดู่

ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๑ บ้านหนองคู่หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดหนองสะเอ้ง

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๓ / ๓ บ้านหนองสะเอ้งหมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดทุ่งตาล

เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดห้วยถั่วใต้

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านห้วยถั่วใต้หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดสระงาม

วัดสระงาม ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดจิกใหญ่

วัดจิกใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ บ้านจิกใหญ่หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์