วัดหนองละมาน

ประวัติ วัดหนองละมาน

วัดหนองละมาน ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมีผู้ริเริ่มก่อสร้างวัดดังนี้ ๑. นายสาคร พันธ์แตง  ๒. นายทองใบ ล่ามงามเขียว ๓. กำนันสกุล เอกบัญชา ๔. นายพลอย แก้วบัวดี ๕. นายนุ่ม เอกบัญชา                    ๖. นายบล อุบลเขียว ๗. นายสุรินทร์ ฉัตรเงิน ผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด คือ นายสุรินทร์-นางทองหยิบ ฉัตรเงิน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวันชัย วิชชาธโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกุ ฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลังเป็นอาคารไม้ ๗ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดหนองละมาน

พระอธิการวันชัย วิชชาธโร

วัตถุมงคล วัดหนองละมาน

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๖๓ นิ้ว                   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ที่อยู่ วัดหนองละมาน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๖๓๑๙ ๒๒๐๑