วัดทำนบ

ประวัติ วัดทำนบ

วัดทำนบ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ เดิมชื่อว่า “วัดโพธิ์ทองธรรมชาติทุ่งสว่างอารมณ์ทำนบ” และได้เปลี่ยนชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า วัดทำนบ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสุวิทย์ สุวิชาโน

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๑ งาน ๑๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๑๒๘, ๔๗๔๖ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๔๗ ไร่ ๒ งาน ๙๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๒๘๔. ๒๒๑๑๙ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๔๖๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๘ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ๒ หลัง วิหาร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔.๕ เมตร สร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลังสร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีมาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง 5 หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรียนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดบ้านทำนบหมู่ 5
  • ทิศใต้: จดโรงเรียนบ้านทำนบ
  • ทิศตะวันออก: จดบ้านทำนบหมู่ 5
  • ทิศตะวันตก: จดร้านค้าบ้านทำนบ

เจ้าอาวาส วัดทำนบ

พระอธิการสุวิทย์ สุวิชาโน

วัตถุมงคล วัดทำนบ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔๓ นิ้ว สูง ๖๓ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔๓ นิ้ว สูง ๖๓ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ – เจดีย์ หน้าวิหาร

ที่อยู่ วัดทำนบ

A: หมู่ที่ ๓ ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: