วัดหนองสระ

ประวัติ วัดหนองสระ

วัดหนองสระ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน โดยมีนายทองดี ชอบประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด จํานวน ๗ ไร่ ๓ งาน ๔ ตารางวา  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการมนตรี โฆสธมฺโม 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๗๐๓ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง   วิหาร กว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๘.๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง ห้องสมุด ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองสระ

พระอธิการมนตรี โฆสธมฺโม

วัตถุมงคล วัดหนองสระ

มีพระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๖๑ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระประธานประจําวิหาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว สูง ๕๖ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดหนองสระ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: