วัดพุนกยูง

ประวัติ วัดพุนกยูง

วัดพุนกยูง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๑๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๔๗

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗๖ ไร่  ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๓ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่มท. ๐๗ / ๑๑ / ๑๒ / ๕๖๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง วิหารกว้าง ๔ เมตร ยาว 6 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้างสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญ กุศลจำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๒ นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดลำคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ของชุมชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ของชุมชน

เจ้าอาวาส วัดพุนกยูง

พระสี ลีลเตโช

วัตถุมงคล วัดพุนกยูง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๖๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๖๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕

ที่อยู่ วัดพุนกยูง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๗ / ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: