วัดเขาค้างคาว

ประวัติ วัดเขาค้างคาว

วัดเขาค้างคาว ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ที่อยู่ วัดเขาค้างคาว

A: หมู่ที่ 5 ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: