วัดห้วยวารี

ประวัติ วัดห้วยวารี

วัดห้วยวารี ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๘ โดยนายพลอย ค้อนทอง ยกที่ดินให้สร้างวัดได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านต่อมาพ.ศ. ๒๔๘๓ ได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นชื่อ“ วัดห้วยวารี "ตามชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมีสภาพแวดล้อมเป็นที่นาชาวบ้านพ.ศ. ๒๔๙๙ พระกังวาน เขมทัตฺโต อยู่จำพรรษาที่วัดห้วยวารีพ.ศ. ๒๕๐๒ แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยวารี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๒   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิมิตธรรมคุณ เจ้าคณะตำบล  ห้วยถั่วเหนือ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๒๙ ตารางวา โฉนดที่ดินและที่ ๘๕๗ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๗๔๔ / ๗๒   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง  วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๕ เป็นอาคารไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ และพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดลำคลองห้วยวารี
  • ทิศตะวันตก: จดถนน

เจ้าอาวาส วัดห้วยวารี

พระครูนิมิตธรรมคุณ

วัตถุมงคล วัดห้วยวารี

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้วสูง ๙๔ สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๑ นิ้ว

ที่อยู่ วัดห้วยวารี

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: