วัดศรีนิคมรัตนาราม

ประวัติ วัดศรีนิคมรัตนาราม

วัดศรีนิคมรัตนารามตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๗๑ เดิมชื่อวัดหนังบางแก้วต่อมาเปลี่ยนชื่อ                      เป็นวัดสองดอง และเปลี่ยนเป็น “วัดศรีนิคมรัตนาราม” จนถึงปัจจุบันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ         วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระหมื่นไว สิริวณฺโณ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๒ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๒๖๒ น.ส. ๓   เลขที่ ๒๑๘๒ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๒๖๓  ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก              ทรงโบราณ  หอสวดมนต์ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๓ หลัง  วิหาร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง                  เรือนรับรอง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสายขานุบรรพตพิสัย
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำปิง

เจ้าอาวาส วัดศรีนิคมรัตนาราม

พระหมื่นไว สิริวณฺโณ

วัตถุมงคล วัดศรีนิคมรัตนาราม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๑๘๐ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๑๘๐ นิ้ว  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ –หลวงพ่อโต ปางมารวิชัยอายุประมาณ ๔๐๐ ปี  

ที่อยู่ วัดศรีนิคมรัตนาราม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒ บ้านตาขีด หมู่ที่ ๔ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: