วัดโคกเดื่อ

ประวัติ วัดโคกเดื่อ

วัดโคกเดื่อ ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๕ ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) มีนามตามชื่อหมู่บ้านเดิมว่า“ วัดโพธิ์ทองธรรมชาติ” และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “ วัดพังม่วง " เมื่อทางบ้านเมืองได้ตั้งเป็นบ้านโคกเดื่อ จึงเปลี่ยนนามวัดใหม่ว่า “ วัดโคกเดือ”  จนถึงปัจจุบันมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาตลอดทุกปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖                                    เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๘๐ เมตรยาว ๑๓๐ เมตร  การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐   นอกจากนี้มีโรงเรียนเอกชนการกุศลในพระพุทธศาสนา (วัดโคกเดื่อวิทยา) เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิภาธรโสภณและเป็นเจ้าคณะอำเภอไพศาลีรูปที่ ๓ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน ๑๗ ตารางวา  มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๕๐๕ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดบ้านเรือนของประชาชน
  • ทิศใต้: จดทางหลวง
  • ทิศตะวันออก: จดที่ธรณีสงฆ์วัดโคกเดื่อ
  • ทิศตะวันตก: จดทางหลวง

เจ้าอาวาส วัดโคกเดื่อ

พระครูนิภาธรโสภณ

วัตถุมงคล วัดโคกเดื่อ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๘๔ นิ้ว สร้างเมื่อ            พ.ศ. ๒๔๖๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้ว สูง ๔๖ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ที่อยู่ วัดโคกเดื่อ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านโคกเดื่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: