วัดศรีทรงธรรม

ประวัติ วัดศรีทรงธรรม

วัดศรีทรงธรรม ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๒ คุณศรี คุณแอ๋ว เศรษฐีเขตวิทย์ เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัดเป็นจำนวนเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๒๗ ตารางวา และชาวบ้านพร้อมกับคุณศรี คุณแอ๋ว ได้ดำเนินการสร้างวัดในสมัยก่อน การสร้างวัดในป่าธุรกันดารมาก ได้นำไม้มาสร้างเสนาสนะให้เป็นที่พักของพระสงฆ์และสร้างศาลาไม้ไว้สำหรับทำบุญ ปีพ. ศ. ๒๕๓๒ ชาวบ้านพร้อมด้วยบุตรธิดาของคุณศรี คุณแอ๋ว ผู้ถวายที่ดินได้ดำเนินการก่อสร้างวัดโดยการสืบสานต่อ  การศึกษา การสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม โดยอาศัยอาคารสถานที่วัดเป็นสถานที่สอนพระที่เข้ามาจำพรรษาในวัด  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระนิกรธรรมโสภณ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๒๗ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๖๗๒ เล่ม ๓๒๗ หน้า ๗๒  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดเหมืองสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดศรีทรงธรรม

พระนิกรธรรมโสภณ

วัตถุมงคล วัดศรีทรงธรรม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย (พระเกตุ) ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๐ สูง ๔๕ นิ้วสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -พระพุทธรูปจำนวน ๔๐ องค์ 

ที่อยู่ วัดศรีทรงธรรม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๗๙๓ ๖๖๑๑