วัดโป่งสังข์สามัคคี

ประวัติ วัดโป่งสังข์สามัคคี

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 5 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ หอระฆัง ๑ หลัง วัดโป่งสังข์ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๒๑

วัดโป่งสังข์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินของนายประจักษ์ บรรทัพ
  • ทิศใต้: จดที่ดินของนายเกิน บรรทัพ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินของนายเที่ยง เรืองปัญจะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินของนายหมุนใจทา

วัตถุมงคล วัดโป่งสังข์สามัคคี

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร

ที่อยู่ วัดโป่งสังข์สามัคคี

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: