วัดพนมรอก

ประวัติ วัดพนมรอก

วัดพนมรอก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ เหตุที่ตั้งชื่อ “วัดพนมรอก"เพราะตั้งตามชื่อหมู่บ้าน ปัจจุบันมี พระครูนิรุติวุฒิกร (ประเสริฐ) เจ้าคณะตําบลพนมรอก รักษาการเจ้าอาวาส ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๗๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา  ที่ธรณีสงฆ์ จํานวน 9 แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๙ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๑๓๙๑  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๕.๒๕ เมตร ยาว ๑๓.๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์ ๒ ชั้น   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง   วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดเขาพนมรอก
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณประโยชน
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณประโยชน
  • ทิศตะวันตก: จดหมู่บ้าน

วัตถุมงคล วัดพนมรอก

 มี พระประธานประจําอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๗ นิ้ว สูง ๑๐๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 60 นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ รูปเหมือนพระนิพันธรรมาจารย์ (เจ้าคุณคล้าย) พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระครูนิสิตคุณาภรณ์ ขนาดเท่าองค์จริง 

ที่อยู่ วัดพนมรอก

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตําบลพนมรอก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: