วัดสุบรรณาราม

ประวัติ วัดสุบรรณาราม

วัดสุบรรณาราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ เดิมชื่อวัดหนองโพ ชาวบ้านเรียกว่า วัดหนองโพบน และเรียกวัดหนองโพที่หลวงพ่อเดิมสร้างว่า วัดหนองโพล่าง ชาวบ้านเห็นว่าชื่อเหมือนกันกับวัดหนองโพหลวงพ่อเดิม จึงเรียกชื่อใหม่ว่า วัดหนองอัมโพ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดสุบรรณาราม จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๒๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๙ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๖ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี         เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด               เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พรรูะคนิพันธ์ปัญญาธร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๖๕๐  มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๘๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙๖๕๑ อุโบสถ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๑๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตรสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐. ๕๐ เมตร ยาว ๑๘. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๐๕ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง วิหาร สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๘ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๗ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๒ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดสุบรรณาราม

พรรูะคนิพันธ์ปัญญาธร

วัตถุมงคล วัดสุบรรณาราม

มีพระประธานประจำอุโบสถพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๐ นิ้วสูง ๕๐ นิ้วสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๓๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑. พระประธานเก่า ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๔๙ นิ้ว พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตรสูง ๕๐ นิ้ว, ๒. พระรัตนะตอนต้น ปางห้ามสมุทรสูง ๔๔ นิ้ว ฐาน ๑๒ นิ้ว, ๓. พระรัตนะตอนต้น ปางรำพึงสูง ๒๔ นิ้ว ฐาน ๙ นิ้ว ๔. พระศรีอาริยเมตไตรย ๑ องค์ หน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว สูง ๓๙ นิ้ว สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๓

ที่อยู่ วัดสุบรรณาราม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๓๘ ๒๑๑๖