วัดหนองสะแกยาว

ประวัติ วัดหนองสะแกยาว

วัดหนองสะแกยาว ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เดิมบ้านหนองสะแกเป็นป่า ชาวบ้านได้บุกเบิกทำไร่ สมัยนั้นมีพ่อเอก เรืองดำ พ่อโปร่ง สร้อยฟ้า ได้สร้างกุฏิหลังแรก พ.ศ ๒๕๐๕ พระไสวเป็นผู้นำสงฆ์ และ พ.ศ. ๒๕๑๘ พระพันธ์ได้ให้พระวงศ์ก่อสร้างศาลาการเปรียญ พ.ศ. ๒๕๒๓ พระใหม่เป็นเจ้าอาวาสได้สร้างเมรุ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระกิติชัย จากวัดหนองสอง จังหวัดกาฬสินธุ์                 เป็นผู้นำสร้างศาลาธรรมสังเวช และได้ขออนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ที่ดินสปก.๔-๓๑ ก.   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก                ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้    ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดหนองสะแกยาว

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๙๙ นิ้ว   สูง ๒๙๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ที่อยู่ วัดหนองสะแกยาว

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ บ้านหนองสะแกยาว ถนนวังข่อย-ทรัพย์น้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: