วัดคลองมงคล

ประวัติ วัดคลองมงคล

วัดคลองมงคลตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๖๕ มีนามเดิมว่า“ วัดคลองเคียน” เนื่องจากมีต้นตะเคียนใหญ่อยู่ข้างคลองหน้าวัดชาวบ้านจึงเรียกว่า “วัดคลองตะเคียน” แต่ได้เพี้ยนเหลือว่า คลองเคียน และต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นมงคลว่า “วัดคลองมงคล” จนถึงปัจจุบัน โดยมีนายมี อุทุมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖   การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการปรเมศวร์ ปญญาวชิโร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๑๕ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๔๗๔   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓๗   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕   กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดคลองมงคล

พระอธิการปรเมศวร์ ปญญาวชิโร

วัตถุมงคล วัดคลองมงคล

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕๐ นิ้ว สูง ๑๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อ             พ.ศ. ๒๕๓๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๓๐ นิ้ว สูง ๑๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูป มีนามว่า หลวงพ่อเพชร ประดิษฐานที่วิหารมีขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่อยู่ วัดคลองมงคล

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๖ บ้านคลองเคียน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: