วัดสระโบสถ์

ประวัติ วัดสระโบสถ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๘.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๑๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ๕ หลัง   วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๗ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๘.๕๐ เมตร ยาว ๓๖.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก   ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง   

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดภูเขาพนมฉัตร 
  • ทิศใต้: จดคูเมือง
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินของนายหยด
  • ทิศตะวันตก: จดหินช้าง

วัตถุมงคล วัดสระโบสถ์

 มี พระประธานประจําอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๖ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดสระโบสถ์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลดอนคา อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๔ ๙๓๑๐