วัดกกกอก

ประวัติ วัดกกกอก

วัดกกกอก ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๓ เดิมชื่อบ้านกกมะกอก ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนลาวมีต้นมะกอกใหญ่อยู่ริมทาง เป็นที่พักพิงของผู้คนที่ผ่านไป-มา และต่อมาบ้านกกมะกอกได้แยกจากหมู่บ้านโรงสีไหม และเปลี่ยนชื่อจากบ้านกกมะกอก เป็นบ้านกกกอก จนถึงทุกวันนี้  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระทวี อภินนฺโท (รักษาการแทน) 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๒๙๔๓   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๔๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดคลองสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดกกกอก

พระทวี อภินนฺโท (รักษาการแทน)

วัตถุมงคล วัดกกกอก

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๖๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ 

ที่อยู่ วัดกกกอก

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๕ บ้านกกกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: