วัดหนองแฟบ

ประวัติ วัดหนองแฟบ

วัดหนองแฟบ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๓๖ วัดหนองแฟบเดิมตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านหนองแฟบ พ. ศ. ๒๕๒๔ กำนันศิริ พรมอุทัย ได้บริจาคที่ดินสร้างวัดหนองแฟบได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖0 เมตร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๑๕๙   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖0 เมตร   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒. ๖๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดหนองแฟบ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๑๒๙ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว

ที่อยู่ วัดหนองแฟบ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ บ้านหนองแฟบ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: