วัดบ่อนิมิต

ประวัติ วัดบ่อนิมิต

วัดบ่อนิมิต ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๑๗ วัดบ่อนิมิตตั้งอยู่บ้านหนองไม้เสียบสภาพแวดล้อม โดยรอบเป็นทุ่งนาและหมู่บ้าน เดิมเรียกวัดนี้ว่า“ วัดหนองไม้เสียบ” ตามชื่อหมู่บ้าน ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น“ วัดบ่อนิมิต” เนื่องจากภายในหมู่บ้านมีหนองน้ำ ซึ่งเป็นบ่อน้ำสำคัญของชาวบ้าน บ่อน้ำนี้มีน้ำไหลจากภูเขา ชาวบ้านเล่าว่าเมื่อตอนขุดบ่อพบบ่อน้ำในตอนแรกได้ทำบุญฉลองบ่อน้ำขึ้น และเมื่อทำบุญฉลองแล้วระดับน้ำเพิ่มขึ้นชาวบ้าน จงเปลี่ยนชื่อเป็น“ วัดบ่อนิมิต” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๕๔๐ กว้าง ๒๕ เมตรยาว ๑๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสุนทร อาภาธโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๔๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๒๕๕ (น. ส. ๔ จ.)  ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๒๕๔ (น. ส. ๔ จ.) โฉนดเลขที่ ๔๒๘๕ (น. ส. ๔จ.) อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๕ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตรยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง วิหาร กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๓ เมตรยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆดังนี้คือ ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลังอาคารปฏิบัติธรรม ๕ ห้องเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินมีการครอบครองของนายนที รมยานนท์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินมีการครอบครองของนางประทุม สุดสาระ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสายซ่องแค – ห้วยหอม

เจ้าอาวาส วัดบ่อนิมิต

พระอธิการสุนทร อาภาธโร

วัตถุมงคล วัดบ่อนิมิต

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้วสูง ๘๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๘๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๕ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ มีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ จำนวนมาก

ที่อยู่ วัดบ่อนิมิต

A: เลขที่ ๑ บ้านหนองไม้เสียบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: