วัดโค้งสวอง

ประวัติ วัดโค้งสวอง

วัดโค้งสวอง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการแยกหมู่บ้านเป็นหมู่ที่ ๖ บ้านโค้งสวอง และเริ่มมีประชาชนมาอาศัยอยู่จำนวนมาก ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ ผู้ใหญ่เฉวียงทนทาน และนายถนอม ทับทอง ซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้าน เมื่อสร้างโรงเรียนเสร็จแล้วเห็นว่าชาวบ้านต้องไปทำบุญกันไกล จึงไปนิมนต์พระมาอยู่และสร้างกุฏิหลังเล็ก ๆ ต่อมาผู้ใหญ่เฉวียงจึงได้ขอที่ดินจากนายสีเพื่อสร้างวัดนายสืบริจาคที่ดินให้จำนวน ๑๐ ไร่ แต่ให้ใช้ชื่อตั้งชื่อวัดด้วย คือวัดโค้งสวองสีสำเริงยาชัย ชาวบ้านจึงระดมกำลังช่วยกันสร้างศาลาการเปรียญหลังแรกเป็นศาลาไม้ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว จากนั้นได้ก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการ วรยุทธ กตสาโร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๔ ไร่    มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๔ ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง   นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดโรงเรียนบ้านโค้งสวอง
  • ทิศตะวันออก: จดทางหลวง
  • ทิศตะวันตก: จดลำห้วยและที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดโค้งสวอง

พระอธิการ วรยุทธ กตสาโร

วัตถุมงคล วัดโค้งสวอง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๒๖๕ ซ.ม. สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๒๖๕ ซ.ม. สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระประธานประดิษฐานบริเวณลานวัด ปางมารวิชัย 

ที่อยู่ วัดโค้งสวอง

A: ตั้งอยู่บ้านโค้งสวอง หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: