วัดพรหมประชาราม

ประวัติ วัดพรหมประชาราม

วัดพรหมประชาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคมพ. ศ. ๒๕๑๘ วัดพรหมมาประชารามได้ก่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยมีผู้นำก่อสร้างวัด คือ หลวงปู่ไสว ธมฺมธีโร นายแสนแผ่นทอง นายพรมมาใจกล้า นายพิน อยู่เย็น นายแฮม กันหาลึก และนายหนู โชติพรหม พ.ศ. ๒๕๓๔  พระวิรัติ อินฺทวีโร ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส พ. ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ แต่งตั้งเป็นพระครูนิคมประชาศัย การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิคมประชาศัย

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๑๒ ตำรางวา นส. ๓ เลขที่ ๑๖๕ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๑ เมตรยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารไม้ ๔ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้คือหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินนายแสน แผ่นทอง
  • ทิศใต้: จดที่ดินนายพรมมา ใจกล้า
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินรัศมี เขาฝาง
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินนายพรมมา ใจกล้า

เจ้าอาวาส วัดพรหมประชาราม

พระครูนิคมประชาศัย

วัตถุมงคล วัดพรหมประชาราม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้วสูง ๑๖๐ นิ้วสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐

ที่อยู่ วัดพรหมประชาราม

A: เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๒๐๗ ๘๕๙๓