วัดพุทธนิมิต

ประวัติ วัดพุทธนิมิต

  วัดพุทธนิมิต ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ. ศ. ๒๕๒๔ โดยนายสูง เนียมนิยม เป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด ชาวบ้านเรียกว่า “ วัดเขาหินกลิ้งสูง” ตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ น.ส.๓ เลขที่ ๕๑๔๐    ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๖๓, ๓๐๕, ๖๒๕, ๒๕๐   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๖. ๓๐ เมตร ยาว ๑๔. ๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๘.๖๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖. ๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง                   เรือนรับรอง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดหมู่บ้านประชาชน
  • ทิศใต้: จดหมู่บ้านประชาชน
  • ทิศตะวันออก: จดหมู่บ้านประชาชน
  • ทิศตะวันตก: จดหมู่บ้านประชาชน

เจ้าอาวาส วัดพุทธนิมิต

พระคำนวณ ฐิติสมปนโน

วัตถุมงคล วัดพุทธนิมิต

มี พระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๕ นิ้ว สูง ๙๙ นิ้ว สร้างเมื่อ                  พ.ศ. ๒๕๓๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๕๙ นิ้ว                         สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

ที่อยู่ วัดพุทธนิมิต

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๗ บ้านเขาหินกลิ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: