วัดโกรกพระใต้

ประวัติ วัดโกรกพระใต้

วัดโกรกพระใต้ ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๓๕๐ โดยมีหลวงพ่อเป้ามาจำพรรษา และดำเนินการก่อสร้าง เสนาสนะในระยะแรกเริ่มสร้างวัด เดิมมีนามเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า“ วัดโพธิลังการาม” ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคมพ. ศ. ๒๕๕๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๐ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี         เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด               เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ  พระครูศรีนิทัศน์วรพรต

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๔๒ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐๑๐ 

เจ้าอาวาส วัดโกรกพระใต้

พระครูศรีนิทัศน์วรพรต

วัตถุมงคล วัดโกรกพระใต้

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ –พระพุทธรูปปางสมาธิสมัยสุโขทัย   -พระพุทธรูปปางสมาธิจีวรดอกพิกุล สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ที่อยู่ วัดโกรกพระใต้

A: เลขที่ ๑๐ บ้านโกรกพระหมู่ที่ ๔ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๙ ๑๐๗๘