วัดเขาฝา

ประวัติ วัดเขาฝา

 วัดเขาฝา ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๔ มีภูเขากั้นโดยรอบเป็นแนวยาว มีลักษณะคล้ายฝาเรือนจึงเรียกว่าวัดเขาฝา” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๒ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมพงษ์ สุจิตฺโต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๕๓ ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๓ งาน น.ส. ๓ เลขที่ ๔๕๓ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๘. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๒ เมตรยาว ๓๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๖. ๓๐ เมตรยาว ๓๐. ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๔ หลังเป็นอาคารไม้ ๑๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง วิหาร กว้าง ๔ เมตรยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๗. ๒๐ เมตรยาว ๑๐.๗๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดภูเขาและที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดเขาฝา

พระอธิการสมพงษ์ สุจิตฺโต

วัตถุมงคล วัดเขาฝา

มีพระประธานประจําอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๕ นิ้ว ๖๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ.๒๕๓๖

ที่อยู่ วัดเขาฝา

A: เลขที่ ๑๓๑ บ้านเขาฝาหมู่ที่ ๔ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๓๗ ๓๕๕๕