วัดโพนทอง

ประวัติ วัดโพนทอง

วัดโพนทอง ตั้งวัดเมื่อพ ศ. ๒๕๒๐ สภาพพื้นที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านใหม่โพนทอง มีทางรถไฟสายเหนือผ่านทางด้านทิศตะวันออกของวัด วัดโพนทองเดิมเรียกว่า "วัดโพธิ์ทอง" การสร้างวัดได้เริ่มดำเนินการมา ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๘๔ และได้ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๐ มีพระภิกษุจำพรรษาประมาณปีละ ๑๓ รูปภายในบริเวณวัดมีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิพัทธ์โพธิสุวรรณ (หา โชติธมฺโม)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๖๗๐  ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๙ ไร่ ๔๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๙๔, ๓๔๙๗๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตรยาว ๒๔ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๙ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลังศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๒ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนเทพารักษ์
  • ทิศตะวันออก: จดถนนประชาตาคลี
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดโพนทอง

พระครูนิพัทธ์โพธิสุวรรณ (หา โชติธมฺโม)

วัตถุมงคล วัดโพนทอง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๙๐ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๔ นิ้วสูง ๕๔ นิ้ว

ที่อยู่ วัดโพนทอง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ / ๑ ถนนเทพารักษ์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: