วัดดงชะพลู

ประวัติ วัดดงชะพลู

วัดดงชะพลู สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.๒๔๓๐ มีนามตามชื่อบ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๔ วัดนี้มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละประมาณ ๑๐ รูป สำมเณร ๑ รูป ทำงวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๔๙๖ มีโรงเรียนประถมศึกษาของ ทางราชการตั้งอยู่ในที่วัดนี้ด้วย. เจ้าอาวาสมีดังนี้ รูปที่ ๑ พระอาจารย์เทศ รูปที่ ๒ พระอาจารย์ทอง รูปที่ ๓ พระอาจารย์ไข่ รูปที่ ๔ พระอาจารย์ใหญ่ รูปที่ ๕ พระอาจารย์ทองอยู่ รูปที่ ๖ พระอาจารย์แก้ว พ.ศ.๒๔๖๕ - ๒๔๗๐ รูปที่ ๗ พระอาจารย์ชื่น พ.ศ.๒๔๗๒ - ๒๕๔๗๘ รูปที่ ๘พระอาจารย์ปลื้ม พ.ศ.๒๔๘๒ - ๒๔๘๕ รูปที่ ๙ พระอาจารย์เหม พ.ศ.๒๔๘๗ - ๒๔๙๔ รูปที่ ๑๐ พระครูนิติสารโสภณ (รอด นิติสาโร) พ.ศ.๒๔๙๖ - ๒๕๔๕ รูปที่ ๑๑ พระครูนิติธรรมวิสุทธิ์ (เสวก ปริมุตฺโต) พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นต้นมา

เจ้าอาวาส วัดดงชะพลู

พระครูนิติธรรมวิสุทธิ์ ( เสวก )

วัตถุมงคล วัดดงชะพลู

อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ ศาลาเอนกประสงค์ กุฎึ ศาลาพระพุทธชินราช

ที่อยู่ วัดดงชะพลู

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านดงชะพลู หมู่ที่ ๕ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: