วัดหนองเต่า

ประวัติ วัดหนองเต่า

 วัดหนองเต่า ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๒๗ ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้านโดยมีพระเหว่า ธมฺมทินโน เป็นเจ้าอาวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ. ศ. ๒๕๕๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๑. ๖๐ เมตร ยาว ๒๔. ๕๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรุติบวรการ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๔๗ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๔๕๓๒   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๗ ไร่ ๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๕๓๑   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๑. ๖๐ เมตร ยาว ๒๘, ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๑   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้  วิหาร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มีหอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดหนองเต่า

พระครูนิรุติบวรการ

วัตถุมงคล วัดหนองเต่า

 มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว สูง ๗๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๐ นิ้ว ๑๐๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖ 

ที่อยู่ วัดหนองเต่า

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๖ ๙๒๐๔