วัดปากดงศรัทธาธรรม

ประวัติ วัดปากดงศรัทธาธรรม

วัดปากดงศรัทธาธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ โดยมีพระประทวน นิมฺมโลเป็นเจ้าอาวาส ต่อมาพระประทวน มรณภาพลง ปัจจุบันพระใบฎีกาประยูร สติสมฺปนฺโน เป็นเจ้าอาวาส  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระใบฎีกาประยูร สติสมฺปนฺโน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ ตารางวา ที่ดิน ส. ป. ก.   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดปากดงศรัทธาธรรม

พระใบฎีกาประยูร สติสมฺปนฺโน

วัตถุมงคล วัดปากดงศรัทธาธรรม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒  

ที่อยู่ วัดปากดงศรัทธาธรรม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๗ บ้านปากดง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๔ ๓๑๖๖ ๖๗๕๗