วัดศรีอัมพวัน

ประวัติ วัดศรีอัมพวัน

วัดศรีสุวรรณ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๑๙๒๕ วัดศรีสุวรรณ (เขื่อนแดง) เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล มีอายุกว่า ๖๐๐ ปี สร้างมาตั้งแต่พ.ศ. ๑๙๒๕ คือราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ชื่อเดิมของวัดศรีสุวรรณนี้ชื่อว่าวัดศรีสุวรรณปทุมมา วัดเขื่อนแดงวัดเคียนแดง และวัดตะแลกรง และเดิมชื่อ“ วัดศรีสุวรรณปทุมมา” มีประวัติความเป็นมา ที่มีนามต่อท้ายว่า "ปทุมมา” เพื่อให้เกียรติแก่ผู้ที่ได้สละทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ และเสนาสนะต่าง ๆ ให้แก่วัดซึ่งมีชื่อว่า“ นางบัว” ทางวัดจึงเติมนามต่อท้ายว่า“ ปทุมมา” ต่อมา ได้มีเจ้าอาวาสดำเนินการขอตั้งชื่อวัดใหม่ เพื่อให้สละสลวยโดยมีความหมาย ของชื่อเดิมเป็น“ วัดศรีสุวรรณ” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ. ศ. ๒๔๕๙

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๓๕. ๖๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๕๑๖, ๒๕๖๕๒, ๒๕๖๕๓ อุโบสถ  กว้าง ๘ เมตรยาว ๒๓ ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.๒๑๕๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลังวิหาร กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๒๕ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๖ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๒ หลังหอระฆัง ๒ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงงานหุ้นเส้น
  • ทิศใต้: จดโรงเรียน
  • ทิศตะวันออก: จดริมเขื่อน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน และถนนสายนครสวรรค์-โกรกพระ

วัตถุมงคล วัดศรีอัมพวัน

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๒ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อพศ. ๒๕๑๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๘ นิ้ว สูง ๘๕ นิ้วสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๖ พระประธานในศาลาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๕๘ นิ้วสูง ๘๕ นิ้ว

ที่อยู่ วัดศรีอัมพวัน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ บ้านท่าตาปุ๋ย หมู่ที่ ๑ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๘๘ ๑๓๐๘