อำเภอบรรพตพิสัย

วัดทั้งหมดในอำเภอบรรพตพิสัย

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดกล้ำหูกวาง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดเขากองทอง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดเขาหน่อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๓ บ้านเขาหน่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดเขาห้วยลุง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ บ้านเขาห้วยลุง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดท่าจันทร์

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดเทพสถาพร

ตั้งอยู่เลขที่ ๓ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดนาหุบ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดบ้านแดน

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ บ้านแดน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดคลองขวัญ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ บ้านโพธิ์ขวัญ หมู่ที่ ๕ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดดงคู้

ตั้งอยู่ บ้านดงคู้ หมู่ที่ ๘ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดธรรมรักขิตาราม

หมู่ที่ ๔ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดวงษ์มณีศรัทธา

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดศรีนิคมรัตนาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๒ บ้านตาขีด หมู่ที่ ๔ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดสังขวิจิตร

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดสังขสุทธาวาส

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดคลองจินดา

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดโคกกว้าง

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๙ / ๕ บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดจิกลาด

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองงู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดเนินสะเดาหวาน

ตั้งอยู่บ้านเนินสะเดา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดหนองตางู

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดหนองพลับ

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดคลองธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐/๑ บ้านคลองคต หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดคลองมงคล

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๖ บ้านคลองเคียน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดทุ่งสนามชัย

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดธรรมจริยาวาส

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านบึง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดพลังไพร

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกร่ด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดหนองเสือ

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดหนองกรด

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๒/๑ ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดหนองปรือ

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดใหม่หนองกรด

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดคลองวิไล

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๑ บ้านคลองวิไล หมู่ที่ ๘ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดคลองสองหน่อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ บ้านคลองสองหน่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดดงป่าจันทร์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๖ บ้านดงป่าจันทร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดดงแม่ศรีเมือง

เมือง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๒ บ้านดงแม่ศรีเมือง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดตาสังใต้

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๗ บ้านตาสังใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดบ้านวัง

ตั้งอยู่เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดเจริญผล

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๗๖ บ้านเจริญผล หมู่ที่ 9 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดมาบมะขาม

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดศรัทธาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑/๓ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดสี่แห่ง

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘ / ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดด่านช้าง

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ บ้านด่านช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดทุ่งแคแดง

ตั้งอยู่บ้านแคแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดทุ่งท่าเสา

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดเนินทราย

ตั้งอยู่บ้านเนินทราย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดวงฆ้อง

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐/๘ บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดสองพี่น้อง

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙ บ้านโปร่งเขนง หมู่ที่ ๙ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดหนองปลาไหล

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดหนองละมาน

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดหนองคล้า

ตั้งอยู่บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดท่างิ้ว

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านท่างิ้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดมงคลรัตนาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดส้มเสี้ยว

ตั้งอยู่เลขที่ ๒/๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดท่าแรต

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒/๓ บ้านท่าแรตหมู่ที่ ๑ ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดธรรมโชติการาม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ บ้านคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดบ้านคลอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๙ บ้านคลอง ถนนบ้านคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดวังกระชอน

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดวิมลประชาราษฎร์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๘ บ้านหนองขี้วัว หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดอ่างทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดบางแก้ว

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ บ้านบางแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดโบราณธรรมยิกาวาส

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดโบสถ์สามัคคีธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดประสาทวิถี

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ ถนนพหลโยธิน-เอเชีย หมู่ที่ ๖ ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดวังพระหิน

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ บ้านวังพระหินหมู่ที่ ๔ ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดบึงปลาทู

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดเวฬุวัน

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙๖ บ้านห้วยโรงหมู่ที่ ๔ ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดหนองมะขาม

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓๘ ถนนบรรพต-โพธิ์ทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดบึงราษฎร์

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ / ๘ บ้านบึงราษฎร์หมู่ที่ ๒ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดมงคลสถิตย์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ / ๑ บ้านบางตาหงายหมู่ที่ ๔ ตำบลบางตาหวาย อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดวิวิตตาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ / ๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดหูกวาง

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดบ้านไผ่

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๐ บ้านเนินตะโกเตี้ย หมู่ที่ ๒ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอบรรพตพิสัย

วัดเนินโพธิ์

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองน้ำเขียว ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์