วัดหนองบัว

ประวัติ วัดหนองบัว

วัดหนองบัว ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๒๘ โดยมีนางคำบุญบางเป็นผู้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๓๒   การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๔   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการโกวิท กนฺตสาโร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๙ ไร่ ๑ งาน ๔๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๘๕๙   มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๕๙ ไร่ ๑ งาน ๔๑ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๘๕๘   อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๖ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง  วิหาร กว้าง ๔ เมตรยาว ๕ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๒ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลังห้องอบยา ๑ ห้อง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองบัว

พระอธิการโกวิท กนฺตสาโร

วัตถุมงคล วัดหนองบัว

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕๙ นิ้วสูง ๑๘๒ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๓๐ นิ้วสูง ๑๓๙ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๗   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระสังกัจจายน์ ๑ องค์, พระสีวลี ๑ องค์ 

ที่อยู่ วัดหนองบัว

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: