วัดเขาทอง

ประวัติ วัดเขาทอง

วัดเขาทอง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคมพ. ศ. ๒๕๓๘ โดยนายสนาม นางพิกุล สุขประเสริฐ นายปลิวนางบุญช่วย โตล่ำ นายปัญญา นางคุณ โตลำ ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินสร้างวัด

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑๘ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๙๗๒ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๒๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง วิหาร กว้าง ๓. ๕๐ เมตรยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะสายตาคลี-ช่องแค
  • ทิศใต้: จดเขาทอง
  • ทิศตะวันออก: จดเขาทอง
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะสายบ้านเขาทอง-หลาสะแก

วัตถุมงคล วัดเขาทอง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ 

ที่อยู่ วัดเขาทอง

A: เลขที่ ๓๓ / ๒ บ้านเขาทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: