วัดพรหมจริยาวาส

ประวัติ วัดพรหมจริยาวาส

วัดพรหมจริยาวาส ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๐๑๕ วัดพรหมจริยาวาส เดิมมีชื่อว่า“ วัดตลิ่งชัน” ที่มีชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นบริเวณที่มีตลิ่งชันสูงมากเดิม มีพระพุทธรูปศิลาแลงองค์ใหญ่จำนวน ๓ องค์ ที่ตั้งอยู่กลางแจ้ง ต่อมาพระราชพรหมาภรณ์ ได้สร้างวิหารหลังคาสังกะสีครอบไว้ และอุโบสถหลังเก่าก่อด้วยอิฐ คล้ายทรงปิรามิด ไม่มีเสา ไม่มีคาน ไม่มีช่อฟ้าใบระกา และเสมาเก่าที่เป็นหินฝังอยู่ มีพระประธานสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย นามว่า“ พระโพธิราช” โดยชาวบ้านเรียกกันว่า“ หลวงพ่อขาว”“ ปางมารวิชัย” อุโบสถหลังเก่านี้ ได้รับการบูรณะ ๒ ครั้งโดยคุณภูธรมณฑลเปรมมานพ เมื่อปีพ. ศ. ๒๔๖๓ (สมัยพระเทพคุณาภรณ์) เป็นเจ้าภาพและตระกูลเภกะนันท์เมื่อพ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นเจ้าภาพ และพระเทพคุณาภรณ์ ได้สร้างกำแพงอุโบสถหลังเก่า

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๔๔ ไร่ ๒ งาน ๑๙๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๔, ๑๐๒๑, ๑๙ อุโบสถ  กว้าง ๑๑ เมตรยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตรยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นอาคารไม้ทรงไทยประยุกต์ หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๑ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๘ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๓ หลัง วิหาร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๕ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๒ เมตรยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๓ และพ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๒ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดกับป่าไม้และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  • ทิศใต้: จดกับวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
  • ทิศตะวันออก: จดกับถนนโกสีย์ใต้และแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ทิศตะวันตก: จดกับถนนสวรรค์วิถี

วัตถุมงคล วัดพรหมจริยาวาส

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ วา สูง ๓๘๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๓ มีนามว่า พระนวราชพรหมรังสรรค์ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง 50 นิวสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๔๙๖ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ๑. พระพุทธสิหิงค์ปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง ๒๕ นิ้วสูง ๑. ๐๕ เมตร  ๒. พระประธานในอุโบสถหลังเก่า ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๖ นิ้วสูง ๗๘ นิ้ว ๓. พระพุทธรูปศิลาแลงองค์ที่ ๑ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒. ๒๐ เมตร สูง ๒. ๙๐ เมตร ๔. พระพุทธรูปศิลาแลง องค์ที่ ๒ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒. ๒๐ เมตร ๕. พระพุทธรูปที่ทำจากศิลาแลงองค์ที่ ๓ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒. ๒๐ เมตร สูง ๒. ๙๐ เมตร ๖. พระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธจักรหน้าอุโบสถหลังเก่าขนาดสูง ๓ วา ๗. พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะในอุโบสถหลังใหม่ขนาดสูง ๒. ๓๐ เมตร ๘. หลวงปู่แช่ม ขนาดเท่าองค์จริง ๑. ๑๕ เมตร

ที่อยู่ วัดพรหมจริยาวาส

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘ ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๒ ๑๕๔๒, ๐๘ ๗๘๔๘ ๖๘๒๒