วัดทรัพย์น้อย (สัมพันธ์)

ประวัติ วัดทรัพย์น้อย (สัมพันธ์)

วัดทรัพย์น้อย (สัมพันธ์) ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๑๗ โดยมีนายเฉลิม แตงอ่อนเป็นตัวแทนชาวบ้านขออนุญาตสร้างวัดต่อทางราชการ ได้ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๐๔ เจ้าอาวาสองค์แรก มีนามว่า พระอธิการไข่ ปภากโร ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึงพ.ศ. ๒๕๒๔ นอกจากนี้ยังมีผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสคือ ๑. หลวงพ่อบุญมี กตปุญฺโญ ๒. พระอธิการนิยม ชวปญฺโญ ๓. พระณรงค์ อาภาธโร ๔. พระอธิการชลอ สิริธโร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสมชาย ขนฺติโก

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๖๐ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๑. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำห้วยซับน้อย
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดป่าสงวน
  • ทิศตะวันตก: จดลำห้วย

เจ้าอาวาส วัดทรัพย์น้อย (สัมพันธ์)

พระสมชาย ขนฺติโก

วัตถุมงคล วัดทรัพย์น้อย (สัมพันธ์)

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๗๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -พระนาคปรกเนื้อหินทรายสร้างเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์พ. ศ. ๒๕๕๕  โดยนายคะนอง นางลำจวน นราเลิศ สร้างถวาย

ที่อยู่ วัดทรัพย์น้อย (สัมพันธ์)

A: บ้านซับน้อยหมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๓๑๗ ๔๑๙๕