วัดศรีอุทุมพร

ประวัติ วัดศรีอุทุมพร

วัดศรีอุทุมพร ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๔ สร้างวัด ตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยมีพระครูจ้อย จนฺทสุวณฺโณเป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่แรกเริ่มสร้างวัด ชาวบ้านจะเรียกว่า“ วัดวังเดือ” ตามชื่อหมู่บ้าน มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาปีละประมาณ ๑๓ รูปสามเณรประมาณ ๔ รูปได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง๘ เมตรยาว ๑๖ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิทัศน์ประชานุกูล  

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๙๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๙๐๖๓ อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ เมตรยาว ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยกุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง ปูชนียวัตถุอื่น ๆ มณฑป-หอไตร ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดลำคลองตะแวน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดศรีอุทุมพร

พระครูนิทัศน์ประชานุกูล

ที่อยู่ วัดศรีอุทุมพร

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ บ้านวังเดื่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๘ ๖๐๒๗