วัดบ้านใหม่

ประวัติ วัดบ้านใหม่

ดบ้านใหม่ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ วัดบ้านใหม่สร้างวัดเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ มีชื่อเรียกตามบ้านต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวัดเป็นวัดบ้านใหม่กระโดนปม เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีทุ่งนาล้อมรอบ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีเจ้าอาวาสจำนวน ๔ รูป ดังนี้ ๑. พระอธิการชะแล จนทสีโล ๒. พระอธิการบุญมี ๓. พระอธิการสุนทร สุนทโร ๔. พระอธิการยุทธพงษ์ รตโน เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการยุทธพงษ์ รตโน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่   ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำคลอง
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดบ้านใหม่

พระอธิการยุทธพงษ์ รตโน

วัตถุมงคล วัดบ้านใหม่

พระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ                   พ.ศ. ๒๕๔๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ที่อยู่ วัดบ้านใหม่

A: หมู่ที่ ๖ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: