วัดอัมพวัน

ประวัติ วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๕๖๒ เดิมเรียกว่า วัดดอนใหญ่ เพราะที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นที่ดอนใหญ่ต่อมาได้เกิดไฟไหม้ถึง ๒ ครั้ง ชาวบ้านจึงมีความเห็นว่าให้ย้ายวัดไปตั้งในที่ใหม่ และเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอัมพวันและมีเจ้าอาวาสมาแล้ว ๑๑ รูป ๑. พระอาจารย์ดีบุญโชโต           พ.ศ. ๒๔๖๓-๒๔๗๓ ๒. พระอาจารย์บุญธรรม            พ.ศ. ๒๔๗๓-๒๑๗๗ ๓. พระอาจารย์สะอาดปุญญธมโม  พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๑ ๔. พระอาจารย์ปอด ปญฺญธมฺโม             พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๕ ๕. พระอาจารย์รุย                            พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๙ ๖. พระอาจารย์แทน                          พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๔๙๓ ๗. พระอาจารย์เนี้ยว มนตเสวี                พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๑๗ ๔. พระอาจารย์สนั่น โกสโร                  พ. ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๑ ๙. พระอาจารย์บุญเลิศ ปภสฺสโร             พ. ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๓ ๑๐. พระครูวินิฐศีลวงศ์ (ทวี ปภสฺสโร)       พ. ศ. ๒๕๒๓-๒๕๕๐ ๑๑. พระอธิการเสกสันต์ วิสุทฺโธ              พ. ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการเสกสันต์ วิสุทฺโธ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๗๗ ตารางวา น. ส. ๓ เลขที่ ๑๖๓  มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๓๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๓๓ ส. ค. ๑ เลขที่ ๑๔๕ จำนวน ๖ ไร่ ๓ งาน ๑๘ ตารางวา อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง วิหาร กว้าง ๙ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖. ๕๐ เมตร ยาว ๑๙. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดอัมพวัน

พระอธิการเสกสันต์ วิสุทฺโธ

วัตถุมงคล วัดอัมพวัน

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๑ นิ้วสูง ๘๖ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ.๒๕๔๒

ที่อยู่ วัดอัมพวัน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๔๘๐ ๕๖๘๑